GDPR

GDPR

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  7. Opbevaring af dine personoplysninger
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet

I nedenstående finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Installatør Morten Sørensen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig er:

MS EL-SERVICE APS

Hjulmagervej 28

9000 Aalborg

CVR-nr.: 30600797

Telefon: 96 34 50 30

Mail: ms-el@ms-el.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Afgivelse af tilbud samt levering af vare og tjenesteydelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Kontrakten med kunden, og overholdelse af bogføringsloven og andre skattemæssige love.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse

Hvis du er alarmkunde har vi derudover alarmkoden

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Ordrestyring/CASEON.dk og med hvem der er indgået databehandleraftale

Hvis du er alarmkunde, videregiver vi oplysningerne til:

Rednings-Ringen, Lemvig A/S

Industrivej 51

7620 Lemvig

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler oplysningerne fra kunden selv.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på reklamations og garantiperioder, eller om der er verserende sager om mangler og betaling, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

8 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klageret til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.